De Haagse Lucifer voor docenten

Hofstad Mavo Havo

Hofstad Mavo Havo is een kleine interconfessionele school met ruim 350 leerlingen in Den Haag. De school maakt deel uit van Lucas VO Den Haag. Hierin zijn Heldring College, Hofstad Mavo Havo, Hofstad Lyceum, CSG De Populier, Christelijk Lyceum Zandvliet en Hofstede Praktijkschool verenigd. Scholen met eigen opleidingen, een eigen karakter en een eigen gebouw.
De school kent een ‘gekleurde’ populatie, met ongeveer 30 verschillende culturen. De verhouding ‘blanke-gekleurde’ leerlingen ligt op circa 35-65%. De leerlingen komen uit verschillende wijken in Den Haag.

De nadruk binnen het vmbo ligt op de theoretische leerweg. Zowel deze leerroute als de gemengde leerweg wordt omgezet in een toegepaste theoretische leerweg (ttl), waarbij de praktijk steeds belangrijker wordt. In de onderwijspraktijk van Hofstad Mavo Havo wordt dan ook voortdurend aandacht besteed aan onderwijskundige vernieuwingen en/of aanpassingen, waarbij algemene vaardigheden in het bijzonder tot hun recht moeten komen. Het werken in kernteams is in alle leerjaren ingevoerd, maar de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden verschilt per leerjaar. 

Hofstad Mavo Havo weet via uitdagend onderwijs aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De school koppelt kennis, vaardigheden en praktijk aan elkaar. 
Met name het ontwikkelen van sociale en creatieve vaardigheden vinden wij heel belangrijk. Er wordt dan ook veel gedaan aan kunst en cultuur. In de onderbouw zijn er zogeheten talenturen (één blokuur per week), waarbij leerlingen hun eigen talenten kunnen ontdekken of ontwikkelen. Daarvoor kunnen ze activiteiten kiezen, bijvoorbeeld toneelspelen, fotograferen, posters ontwerpen en gedichten schrijven.

In de onderbouw zijn we gestart met lessen in de domeinen: Mens & Techniek, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. Onderbouwklassen krijgen les volgens een 90-minutenrooster.

Sinds het schooljaar 2007-2008 krijgen alle leerlingen in het derde jaar het (verplichte) beroepsvoorbereidende vak commercie. Op Hofstad Mavo Havo bestaat tevens de mogelijkheid om tekenen als examenvak te kiezen. 

Naast de gewone lessen werken we veel met projecten. Vier keer per cursusjaar vinden er projectweken plaats met vakoverstijgende projecten. Tijdens deze weken komen onder andere creatieve activiteiten, culturele vorming en milieu-educatie aan bod. Belangrijke uitdaging is ervoor te zorgen dat er een goede aansluiting tot stand komt tussen de onder- en bovenbouw (qua doorlopende leer- en vaardighedenlijnen).

Aantal leerlingen: 356
Aantal medewerkers: 42 (35 fte)
Stadsdeel: Loosduinen
Bestuur: Lucas Onderwijs
 

 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.