De Haagse Lucifer voor docenten

Scholen

Beschrijving: 

Het ’s-Gravendreef College in de nieuwe Haagse wijk Leidschenveen is een interconfessionele school voor vmbo-kgt, havo en atheneum. De school is gehuisvest in een gloednieuw gebouw, geschikt voor zo’n 600 leerlingen uit Leidschenveen, Ypenburg, Nootdorp, Voorburg en Leidschendam. 
Op het ’s-Gravendreef College doen leerlingen eindexamen in het vmbo. De vmbo-leerlingen kunnen kiezen uit de sectoren: Economie en Zorg en Welzijn.

Beschrijving: 

Christelijk Gymnasium Sorghvliet is een klein en zelfstandig gymnasium in Den Haag met zo’n 750 leerlingen. Onze school bestaat sinds 1908; sinds 1965 zijn we gehuisvest aan de  Johan de Wittlaan. In de afgelopen jaren is het schoolgebouw vergroot en sterk gemoderniseerd. Ook zijn er vier nieuwe lokalen en een gedeelte aan de aula aangebouwd.

Beschrijving: 

College St. Paul is een brede school voor vmbo-leerlingen met de theoretische, kader- en beroepsgerichte leerweg (tl, kbl en bbl).
Op College St. Paul geven we les aan ongeveer 290 leerlingen. De meeste leerlingen hebben een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Er wordt doorlopend gezorgd voor een goed pedagogisch klimaat, een duidelijke structuur, persoonlijke begeleiding en een warme sfeer.

Excellente School

Beschrijving: 

Het Corbulo College in Voorburg is een vmbo-school voor Techniek, Technologie en Design. In het relatief nieuwe schoolgebouw wordt het onderwijs gegeven van de 21e eeuw. Dat wil zeggen dat leerlingen er een unieke opleiding krijgen, waarbij theorie en praktijk in elkaars verlengde liggen. Het Corbulo College is ook een school voor technisch talent. Het Corbulo College heeft de modernste middelen om met techniek en technologie aan de slag te gaan. 
De school kent de volgende leerwegen: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengd/theoretische leerweg.

Beschrijving: 

De Populier is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-tl.

Het kwalitatief hoogstaande onderwijs op De Populier kenmerkt zich door aandacht voor de individuele leerling. Wij vinden de ontplooiing als mens van groot belang. 
De Populier is een lerende organisatie die samen met ouders en leerlingen voortdurend werkt aan verbetering van het onderwijs. De Populier is een sprankelende school die midden in de samenleving staat. Wij bieden onderwijs aan voor leerlingen die iets bijzonders van hun schoolcarrière willen maken..

Beschrijving: 

Dalton Den Haag is een openbare daltonschool voor havo, atheneum en gymnasium. De school bestaat sinds 1925, en is gehuisvest in een karakteristiek monumentaal gebouw aan de Aronskelkweg. Het gebouw is zo ingedeeld dat het de werkwijze van het daltononderwijs mogelijk maakt. De uitgangspunten van dit onderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Concreet houdt het onder meer in dat een deel van de lesstof onder begeleiding zelfstandig wordt verwerkt.

Beschrijving: 

Dalton Voorburg is een algemeen-bijzondere school voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. De school bestaat sinds 1959.
Het daltononderwijs gaat uit van drie opvoedingsprincipes:
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
2. Zelfstandigheid en
3. Samenwerking
Achter elke leerling schuilt een jongere op ontdekkingsreis. Daltononderwijs stelt zich ten doel leerlingen tot zelfstandig denkende en handelende jongvolwassenen te begeleiden. In ons daltononderwijs gaan wij er al sinds jaar en dag van uit dat kinderen een groot zelfsturend vermogen hebben.

Beschrijving: 

Het praktijkonderwijs is een vorm van speciaal voortgezet onderwijs; het is een vier- of vijfjarige opleiding. Op praktijkschool De Einder ligt de nadruk op de orthodidactiek. Er wordt rekening gehouden met en uitgegaan van de eigenheid van de moeilijk lerende leerling. De groepen tellen maximaal 14 leerlingen. 

Beschrijving: 

De Poort is een protestants-christelijke school voor praktijkonderwijs, voor leerlingen met leerproblemen. Leerlingen moeten een positief advies voor het praktijkonderwijs hebben gekregen van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) om toegelaten te kunnen worden. Leerlingen met gedragsproblemen worden niet toegelaten.

De Poort beschikt sinds de zomer van 2014 over een mooi nieuw gebouw aan de 2e Sweelinckstraat.

Beschrijving: 

Waar vindt u ons?

Het Diamant College is een kleine, overzichtelijke school met ongeveer 360 leerlingen. De school ligt in de rustige en groene wijk Mariahoeve en is vanuit de stad prima te bereiken per fiets,  maar ook met bus 24 en tram 6.

 

Voor wie is onze school?

Beschrijving: 

Esloo Praktijkonderwijs is een school voor moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. In een prettige sfeer, met veel structuur, proberen wij onze leerlingen naar een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt toe te leiden.

Wij proberen door programma en organisatie een zo gewoon mogelijke school voor Voortgezet Onderwijs te zijn. Dit is herkenbaar aan het docentensysteem, per vakgebied een leraar, het ontbreken van speciaal vervoer, het hebben van huiswerk, het werken aan de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.

Beschrijving: 

Het Gymnasium Haganum is het openbare gymnasium van Den Haag. Het ‘Haganum’ is een categoraal (zelfstandig) gymnasium, in een prachtig neo-renaissancistisch gebouw met een eigen sfeer aan de bekende Laan van Meerdervoort. De kleinschaligheid maakt de school overzichtelijk; iedereen kent elkaar goed. Veel leerlingen – ruim 200 – komen van buiten de stad. 

Beschrijving: 

Het Haags Montessori Lyceum is een openbare montessorischool met mavo, havo en vwo. Het HML is meer een werkgemeenschap van docenten en leerlingen dan een school. Het gaat om harmonie en respect. Het HML blijkt een aantrekkelijke school te zijn voor eigenzinnige leerlingen, vooral als ze belangstelling hebben voor kunst of natuurwetenschap. Die leerlingen worden bij elkaar geplaatst in de kunstklas of de scienceklas en doen er bijzondere projecten. In de eerste twee leerjaren zitten leerlingen met mavo-, havo- en vwo-adviezen bij elkaar in de klas.

Beschrijving: 

Heldring College is een interconfessionele school, onderdeel van Lucas VO Den Haag. Hierin zijn Heldring College, Hofstad Mavo Havo, Hofstad Lyceum, CSG De Populier, Christelijk Lyceum Zandvliet en Hofstede Praktijkschool verenigd. Scholen met eigen opleidingen, een eigen karakter en een eigen gebouw.

Beschrijving: 

Hofstad Lyceum is een interconfessionele school, waar gymnasium, vwo en havo wordt aangeboden.

De school maakt deel uit van de Haagse Colleges. Hierin zijn Heldring VMBO, Hofstad Mavo, Hofstad Lyceum, CSG De Populier, Zandvlietcollege en Hofstede Praktijkschool verenigd. Scholen met eigen opleidingen, een eigen karakter en een eigen gebouw.

Beschrijving: 

Hofstad Mavo Havo is een kleine interconfessionele school met ruim 350 leerlingen in Den Haag. De school maakt deel uit van Lucas VO Den Haag. Hierin zijn Heldring College, Hofstad Mavo Havo, Hofstad Lyceum, CSG De Populier, Christelijk Lyceum Zandvliet en Hofstede Praktijkschool verenigd. Scholen met eigen opleidingen, een eigen karakter en een eigen gebouw.
De school kent een ‘gekleurde’ populatie, met ongeveer 30 verschillende culturen. De verhouding ‘blanke-gekleurde’ leerlingen ligt op circa 35-65%. De leerlingen komen uit verschillende wijken in Den Haag.

Beschrijving: 

De Hofstede praktijkschool verzorgt praktijkonderwijs (‘pro’). De leerlingen van het praktijkonderwijs worden door onderwijs op maat en individuele begeleiding toegeleid naar een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Voor de meeste leerlingen zal de praktijkschool eindonderwijs zijn.

De school maakt onderdeel uit van de Haagse Colleges. Hierin zijn Heldring VMBO, Hofstad Mavo, Hofstad Lyceum, CSG De Populier, Zandvlietcollege en Hofstede Praktijkschool verenigd. Scholen met eigen opleidingen, een eigen karakter en een eigen gebouw.

Beschrijving: 

Het Edith Stein College is een schoolgemeenschap die gelooft in de kracht van de leerling. Onze onderwijsvisie draait om de leerling versterken, zodat hij of zij de beste uitvoering van zichzelf kan worden. Uitgangspunt is dat onze veelkleurige leerlingpopulatie zich in onze maatschappij optimaal moet willen en kunnen ontplooien. Diversiteit beschouwen we als rijkdom: van verschillen kun je leren. Door het onderwijs dat het Edith Stein biedt, wordt de leerling zich bewust van zijn of haar eigen positie in onze samenleving.

Beschrijving: Het Johan de Witt is een openbare scholengroep met 3 locaties midden in het centrum van Den Haag en 1 locatie in Laakkwartier. Op het Johan de Witt zitten ruim 1700 leerlingen met een grote verscheidenheid aan culturele achtergronden.

Beschrijving: 

Lyceum Ypenburg biedt gymnasium, atheneum, havo en vmbo (theoretische en kaderberoepsgerichte leerweg) aan.

Beschrijving: 

Het Maris College is een school voor voortgezet onderwijs met de richtingen 

  • vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) 
  • havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en 
  • vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). 

Het vmbo is verdeeld in de theoretische leerweg (mavo), de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg.

Schooltypen en leerwegen per locatie

Beschrijving: 

Het Montaigne Lyceum is een kleinschalige, vernieuwende scholengemeenschap voor vmbo (kader- en theoretische leerweg), havo, atheneum en gymnasium. De school, gestart in 2001, is te vinden in het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg.

 

Het werken van nu: werken in leerdomeinen

Beschrijving: 

De school die net iets verder gaat dan andere scholen.
Speciale leerlingen van 12 tot en met 19 jaar kunnen zich hier goed ontwikkelen met onderwijs op maat. Naast het schoolse leren is er extra aandacht voor de creatieve ontwikkeling, zoals muziek maken, gedichten & raps schrijven en schilderen. Dat draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Beschrijving: 

Het Westerbeek College maakt deel uit van het Pleysier College. De school biedt onderwijs aan 180 leerlingen verdeeld over 22 groepen.

Leerlingen van 12 tot en met 19 jaar met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek in de regio Haaglanden kunnen hier aan hun toekomst bouwen.
We bieden diplomagericht onderwijs (vmbo-tl, havo en vwo) en zijn gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).

Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individu.

Beschrijving: 

Het Pleysier College Zefier biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar.
Het leerniveau varieert van vmbo-basis tot en met vwo. De meeste leerlingen zijn in behandeling of komen daarvoor in aanmerking bij De Jutters, een instelling voor geestelijke jeugdgezondheidszorg in Den Haag en omstreken. Jongeren die deelnemen aan het zogenaamde schoolfobie-programma volgen eveneens onderwijs op Pleysier College Zefier. Incidenteel kunnen ook cluster-4 geïndiceerde leerlingen met specifieke behoeften worden geplaatst die niet in behandeling zijn.

Beschrijving: 

In Rijswijk, aan de rand van Den Haag, vind je het Rijswijks Lyceum. Wij zijn een moderne, openbare school en staan open voor alle kinderen, met welke levensovertuiging, afkomst of godsdienst dan ook. Onze school staat in een grootstedelijke en internationale omgeving en herbergt ‘een wereld aan talenten’. 

Beschrijving: 

Het Segbroek College is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, met gedegen onderwijs, intensieve begeleiding, aandacht voor sfeer en veel ruimte voor eigen initiatieven. Het onderwijsaanbod is veelzijdig:

Beschrijving: 

De algemeen-bijzondere scholengroep Den Haag Zuid-West (DHZW) heeft vier locaties.

Dit zijn: 
- De Haagse: vmbo, basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde en theoretische leerweg

In de bovenbouw: sector Economie, afdelingen Handel en Administratie, Administratie. Uniek zijn de ICT-klassen, theaterklassen en keuzewerklessen. Leerlingen maken een POP en stellen een portfolio samen.

- Escamp: vmbo horeca en techniek: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Beschrijving: 

Het Sint-Maartenscollege in Voorburg is een school voor mavo-plus (vmbo-tl), havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. De school geeft vanuit haar katholieke achtergrond vorm aan waarden en normen als samen leren, respect voor elkaar, veiligheid, geborgenheid en vertrouwen.

Ons onderwijs gaat uit van een geleidelijke ontwikkeling naar zelfstandig leren. De leerlingen krijgen een gevarieerd aanbod van werkvormen en worden uitgedaagd hun kansen te benutten om het hoogst haalbare opleidingsniveau te bereiken.

Beschrijving: 

Het Stanislascollege is een brede scholengemeenschap met katholieke en interconfessionele locaties in Delft, Pijnacker en Rijswijk met 5.500 leerlingen en 650 medewerkers. Het college laat zijn signatuur doorklinken in de ontwikkeling van jonge mensen tot volwassenen met een sterk maatschappelijk en geestelijk bewustzijn.

Beschrijving: 

In Rijswijk, aan de rand van Den Haag, vind je het Van Vredenburch College. Wij zijn een moderne, openbare school en staan open voor alle kinderen, met welke levensovertuiging, afkomst of godsdienst dan ook.

Op het Van Vredenburch College kun je onderwijs volgen in de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of mavo/kader-klas.
We hebben de volgende afdelingen in huis:

Beschrijving: 

Het Veurs Lyceum is een moderne, kleinschalige school (800 leerlingen) voor atheneum en gymnasium, havo en vmbo-t. Er zijn brugklassen voor atheneum/gymnasium, havo/atheneum en voor vmbo-t/havo. De brugklassen duren één jaar. Voor leerlingen die graag aan sport doen, zijn er sportklassen. Het Veurs Lyceum is aangesloten bij het netwerk van Sport Accentscholen. 

We hebben een mooi open schoolgebouw met een modern open leercentrum, met veel computers waarmee iedere leerling overal op internet kan.

Beschrijving: 

Veurs Voorburg is een kleinschalige, gezellige vmbo-school in Voorburg, en is onderdeel van Stichting Scholengroep Spinoza, een samenwerkingsstichting van acht scholen voor voortgezet onderwijs in Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

De school biedt alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs aan (vmbo); BBL, KBL, GL en TL. Ook voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) kun je bij Veurs Voorburg terecht.

Beschrijving: 

De Vrije School Den Haag - Worden wie je bent

Beschrijving: 

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum is een betrekkelijk kleine school voor algemeen-bijzonder onderwijs. Door de kleinschaligheid is het mogelijk veel aandacht te besteden aan de persoonlijke en algemene vorming van de leerlingen.

Stagevergoeding: 
nee
Beschrijving: Wellantcollege Madestein is een vmbo-school die naast theorievakken praktijkvakken aanbiedt gericht op 'groen'. Groen is de toekomst, bij onze school de toekomst voor de leerling met het advies basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg, met of zonder leerwegondersteuning.

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!