De Haagse Lucifer voor docenten

Vierslagleren gestopt

Vierslagleren was bedoeld om meer leraren voor tekortvakken te vinden of te behouden, én om meer ruimte voor de studerende leraren te creëren om de studie succesvol te voltooien.
Het project werd tot eind 2016 gesubsidieerd door OCW en gecoördineerd door Voion, arbeidsmarkt en opleidingsfonds in het voortgezet onderwijs.
Het is inmiddels gestopt. Onderstaande informatie is dus achterhaald.


Het houdt in dat een startende leraar en een zittende leraar beiden een eerstegraads of extra bevoegdheid in een tekortvak halen. De zittende leraar krijgt extra vrijstelling van lesgevende taken (6 uur per week bovenop het studieverlof van de Lerarenbeurs). Een school krijgt € 16.500 als tegemoetkoming in de verletkosten in die twee jaar. Dankzij de tegemoetkoming kan er  een startende leraar aangenomen worden, die dus ook een tweede- of eerstegraads opleiding in een tekortvak gaat volgen. (Dat mag ook in een ander vak of op een andere locatie zijn.) De zittende en startende leraar kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren. Zo heeft de school na twee jaar twee extra gekwalificeerde docenten in de tekortvakken.

Ook voor vmbo-praktijkvakken
Vierslagleren is gestart in het schooljaar 2015-2016, en krijgt een vervolg in het schooljaar 2016-2017. De kaderregeling is vereenvoudigd en daarnaast kunnen nu ook docenten van enkele praktijkvakken in het vmbo gebruikmaken van Vierslagleren. Daarnaast is er weer een pool van potentiële starters voor Vierslagleren vrij toegankelijk voor de schoolbesturen op www.meesterbaan.nl

Subsidie aanvragen
Scholen die overwegen om duo’s te laten starten met Vierslagleren, kunnen de subsidie aanvragen tussen 1 april en 30 juni 2016. De vakken waarvoor deze regeling geldt zijn: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, levensbeschouwing, aardrijkskunde, Engels, Duits, Frans, Nederlands, klassieke talen en een aantal praktijkvakken in het vmbo.
Het komend jaar krijgen de scholen direct na aanmelding een bevestiging en een formele beslissing; dit is eerder dan in de vorige ronde.
Meer informatie is te vinden op de site van VOION, arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt vierslagleren?

Vierslagleren is een eenvoudige regeling die extra uren studieverlof biedt aan leraren die een eerstegraads of tweede bevoegdheid willen halen in een tekortvak. De leraar, die al bij het schoolbestuur in dienst is, volgt een master of tweedegraadsopleiding voor een (tweede) bevoegdheid. Hij krijgt via Vierslagleren twee jaar lang 6 uur per week extra vrijstelling van lesgevende taken bovenop het studieverlof van de Lerarenbeurs. Hij mag naast de uren via Vierslagleren ook eventueel gebruikmaken van de (Haagse) Lerarenbeurs. De school krijgt in totaal € 16.500 als tegemoetkoming in de verletkosten in die twee jaar.
Dankzij de tegemoetkoming hebben schoolbesturen extra ruimte om een nieuwe leraar aan te nemen, dat mag ook in een ander tekortvak of op een andere locatie zijn. Hij volgt ook een tweede- of eerstegraads opleiding in een tekortvak (via bijvoorbeeld de Lerarenbeurs of zij-instroomregeling). De zittende en instromende leraar vormen een lerarenduo en kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren. Zie ook het stroomschema Vierslagleren onderaan deze pagina.

Moeten de startende leraar en de ervaren leraar dezelfde opleiding volgen, op dezelfde opleidingsplaats?
De startende en ervaren leraar hoeven niet dezelfde opleiding of in hetzelfde tekortvak te volgen en dus ook niet in dezelfde opleidingsplaats. Het schoolbestuur mag dit wel als extra voorwaarde stellen.

Waar kan ik startende leraren vinden voor Vierslagleren?
Scholen kunnen gratis gebruik maken van de Kandidatenpool Vierslagleren (Excel-overzicht d.d. 5 april 2016 Zuid-Holland) via www.meesterbaan.nl. Hier kunnen scholen zoeken in de CV’s van startende leraren op zoek naar een baan in een tekortvak. Ook kunnen scholen ‘Vierslagleren’-vacatures plaatsen via MeesterBaan. Inzage in de pool en melden van Vierslagleren-vacatures is mogelijk sinds februari 2016.

Hoe kan ik een lerarenduo aanmelden voor Vierslagleren? 
Het schoolbestuur meldt een lerarenduo aan voor Vierslagleren via het digitale aanmeldformulier van Voion dat van 1 april tot 1 juli 2016 op www.voion.nl/vierslagleren te vinden is. Naast een kopie van de aanvragen Lerarenbeurs of zij-instroomregeling dienen nog twee aanvullende verklaringen te worden ondertekend en meegestuurd.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de site van VOION, arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs: http://www.voion.nl/vierslagleren.
Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar vierslaglerenvo@voion.nl of neem contact op met Jonas Westhoek (06-1289 4874) of Cor van Dam (06-2271 9750) van Voion.
Zij komen ook graag op scholen langs om de regeling toe te lichten en de mogelijkheden te bespreken tijdens bijvoorbeeld een rectorenoverleg.
Bekijk ook hun Powerpointpresentatie die ze bij zo'n voorlichtingsbijeenkomst laten zien.
Of klik op het overzichtelijke stroomschema hieronder. Dit is ook beschikbaar als PDF (125 kb).

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Het ministerie van OCW heeft een handige checklist gepubliceerd voor wie leraar wil worden.

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.